header banner
Default

Sportakkoord met een score van twee punten voor de toekomstbestendige voetbalclub


Het Sportakkoord 2.0 is de opvolger van het eerste Nationaal Sportakkoord. - Foto: KNVB Media

Eind 2022 is het Hoofdlijnen Sportakkoord 2.0 ondertekend. Het Ministerie van VWS, NOC*NSF, VNG/VSG en het Platform Ondernemende Sport slaan via dit akkoord de handen ineen om drie ambities te realiseren: het versterken van het fundament, het vergroten van het bereik en het meer zichtbaar maken van de betekenis van sport. De plannen in de overeenkomst dragen bij aan de toekomstbestendigheid van de sport. Met dit akkoord bouwen de ondertekenaars voort op het in 2018 ondertekende Sportakkoord.

Wat betekent het Sportakkoord 2.0 voor jouw vereniging?

VIDEO: SportAkkoord Sportclubs
KNMV

In veel gemeenten bestaan lokale sportakkoorden. Aan de hand van het nieuwe Sportakkoord 2.0 gaan gemeenten de komende tijd de ambities in de lokale sportakkoorden herijken. Belangrijke vragen daarbij zijn: hoe bereiken we meer sportaanbieders en potentiële sporters? Hoe versterken we het sportaanbod en benutten we de waarde van sport nog beter? En hoe wordt het aanbod veiliger en toegankelijker? Daarbij wordt gestreefd naar het betrekken van het merendeel van de sportclubs. Het lokale sportakkoord in jouw gemeente kan helpen om het voetbal samen met jullie leden (nog) beter te organiseren. Heel concreet bijvoorbeeld door het ontwikkelen van jullie trainers of door het ontwikkelen van een ander, flexibeler aanbod.

Voetbalverenigingen spelen een belangrijke rol als het gaat om het sport- en beweegaanbod, op sociaal vlak en op het gebied van preventie. Wij raden daarom het volgende aan:

  • Bedenk hoe jouw vereniging bijdraagt aan de stimulering van sport, bewegen, gezondheid, preventie en de sociale basis;
  • Ga in gesprek met de verantwoordelijke ambtenaar in de gemeente over welke bijdrage jouw vereniging al levert en welke nieuwe initiatieven de vereniging in de toekomst kan ontwikkelen.

Financiering en planning

VIDEO: Football Tactics 2.0_ The Future is Now
SPORT THEORY

Gemeenten kunnen de komende tijd financiering aanvragen om de sport- en gezondheidsdoelen te behalen. Het gaat om een uitkering bedoeld voor het stimuleren van gezondheid, sport en bewegen, cultuurparticipatie en het versterken van de sociale basis. Gemeenten werken nu hun plannen uit voor de financieringsaanvraag en de uitvoering daarvan. De eerste aanvraagtermijn loopt t/m maart 2023 en de tweede aanvraagtermijn van september t/m oktober 2023. Het herijkte lokale Sportakkoord wordt uiterlijk 30 juni 2023 ingediend bij VSG.

Sportakkoord 2.0: wat houdt het in?

VIDEO: Why Multi-Club Ownership Is The Future Of Football! | Explained
Euro Football Daily

Hieronder lees je de vijf belangrijkste punten uit het Sportakkoord 2.0:

  • De ondertekenaars zetten in op één loket voor clubondersteuning met daarbij een adviseur lokale sport;
  • Professionals helpen met de uitvoering van het sportakkoord. Deze professionals, zoals bijvoorbeeld de buurtsportcoach, verbinden sportdeelname met andere sectoren, waaronder de zorg of het onderwijs;
  • Een sociaal veilige sport moet vanzelfsprekend zijn. De partijen gaan werken met basiseisen voor mensen in de sport, waaronder het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag, instellen van een vertrouwenspersoon en een gedragscode;
  • Ontwikkeling van een norm voor een kwalitatief hoge, verantwoorde, plezierige en lerende omgeving voor sporters (pedagogische en didactische norm);
  • 30 gemeenten en 100 plekken waar de ambities van Sportakkoord II worden waargemaakt worden op een podium geplaatst om anderen te inspireren.

Het Sportakkoord zoekt verder expliciet de verbinding op met anderen zoals het onderwijs, de zorg en vrijwilligers. Naast de ondertekening van het sportakkoord zijn onlangs de volgende relevante akkoorden over de gezonde leefstijl ondertekend door de overheid en haar partners:

Ondersteuning Neem voor meer informatie over het Sportakkoord 2.0 contact op met jouw verenigingsadviseur.


  • Tags:
  • assist bestuurders, 
  • Nationaal Sportakkoord

Sources


Article information

Author: Cory Durham

Last Updated: 1703419322

Views: 1076

Rating: 4.5 / 5 (57 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Cory Durham

Birthday: 1953-06-26

Address: 9539 Boone Station, Emilyborough, WY 82038

Phone: +3620023024535713

Job: Video Game Designer

Hobby: Embroidery, Board Games, Tennis, Writing, Billiards, Coin Collecting, Ice Skating

Introduction: My name is Cory Durham, I am a enterprising, receptive, spirited, sincere, ingenious, artistic, accomplished person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.